Dienstenwijzer Vermogensgroei Friesland

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.  In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan. 

U wilt extra geld voor later 

Beschikt u over vermogen ? Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over: 

Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig? 

Heeft u nu geld over voor extra pensioen? 

Wanneer wilt u stoppen met werken ?

Wat zijn de regels van de Belastingdienst? 

Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen? 

Wat kunnen wij voor u doen? 

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. 

1 Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen wij u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
 • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
 • Hoeveel zekerheid wilt u?
  En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Wij vragen u met behulp van een applicatie uw gegevens eenmaal digitaal beschikbaar te stellen aan ons, zodat wij op basis daar van aan de gang kunnen. Dit doen wij met behulp van de meeste moderne ICT-technieken. Hierin maken wij een toegankelijk online financieel model. In dit model is telkens de meest recente sociale en fiscale wetgeving geïntegreerd. Op basis van de gegevens in het financiële model kunnen wij u nog verdere vragen stellen, alvorens we een afspraak met u maken om uw financiële gegevens met één van onze specialisten door te nemen.

2 Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

3 Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie.

Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

4 Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5 Onderhoud

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, verschildende activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via vast tarief of een uurtarief.

Hoeveel betaalt u?  

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten Uurtarief
Advieskosten : € 295 € 150
Kosten gericht op afsluiten product : € 195 € 150
Combinatie (advies/afsluiten) : € 295 € 150

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlening.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12043513

Aard van dienstverlening

Met de vergunning die wij hebben mogen wij

adviseren en bemiddelen in:

 • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 • Levensverzekeringen 
 • Betaalrekeningen
 • Beleggingsobjecten
 • Spaarrekeningen

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

tel.: (070) 333 89 99

Email: consumenten@kifid.nl 

internet: www.kifid.nl 

Advies vrij

Ons kantoor is advies vrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en beleggingsinstellingen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en beleggingsinstellingen. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze waarop wij beloond worden

Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening, informeren wij u hierover vooraf.

Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.